دانلود کتاب پیام نور دانلود جزوه و خلاصه، حل المسائل، ترجمه و راهنمای کتابهای پیام نور به همراه نمونه سوالات و پاسخنامه تشریحی http://e-books.mihanblog.com 2018-01-20T06:22:15+01:00 text/html 2018-01-06T14:26:55+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی - مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/950 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/7v9n_شیوه_نامه_نگارش_رساله_علمی.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 72 صفحه با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول : شیوه طرح نامه نویسی</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیشنهاد موضوع</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ارائه طرح تفصیلی</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : شیوه نگارش رساله علمی</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ساختار پایان نامه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">روش استناد و ارجاع</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">زبان رساله علمی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بایسته های رساله علمی سطح سه و چهار</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تنظیم رساله</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">روی جلد</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش سوم : اخلاق نگارش</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اصول اخلاقی نگارش</font></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316060118/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div> text/html 2018-01-03T07:37:40+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی - ضیائی بیگدلی - حقوق و علوم سیاسی - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/949 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/qguk_حقوق_معاهدات_بین_المللی.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 427 صفحه با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : مباحث مقدماتی</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول : نگرش کلی به معادات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللی</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : انعقاد معاهدات</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول : ملاحظات کلی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : مراحل انعقاد معاهده</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول : به اجرا درآمدن معاهدات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : ثبت و انتشار معاهدات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش سوم : نظام حق شرط بر معاهدات</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : آثار معاهدات</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول : آثار معاهدات نسبت به طرف های متعاهد</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : آثار معاهدات نسبت به ثالث</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش سوم : تفسیر معاهدات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش چهارم : آثار متقابل معاهدات</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات</font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول ملاحظات کلی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : بطلان معاملات</font></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315839118/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div> text/html 2017-12-23T12:55:40+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/948 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kialink.ir/img_project/31592_1514036136.jpg" alt=""></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">با فرمت pdf</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحه</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><ul><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تعاریف</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری</font></span></li></ul></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">بخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحه</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><ul><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">مجازات های اصلی</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">مجازات های تکمیلی و تبعی</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">نحوه تعیین و اعمال مجازات ها</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تخفیف مجازات و معافیت از آن</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تعویق صدور حکم</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تعلیق اجرای مجازات</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">نظام نیمه آزادی</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">نظام آزادی مشروط</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">مجازات های جایگزین حبس</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">سقوط مجازات</font></span></li></ul></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">بخش سوم :جرائم ... 116 صفحه</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><ul><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">شروع به جرم</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">شرکت در جرم</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">معاونت در جرم</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تعدد جرم</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تکرار جرم</font></span></li></ul></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">بخش چهارم : شرایط و موانع مسئولیت کیفری ... 96 صفحه</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><ul><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">شرایط مسئولیت کیفری</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">موانع مسئولیت کیفری</font></span></li></ul></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">بخش پنجم : ادله اثبات در امور کیفری ... 29</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><ul><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">مواد عمومی</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">اقرار</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">شهادت</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">سوگند</font></span></li><li><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">علم قاضی</font></span></li></ul></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.upsara.com/images/zoqi_buy.gif"></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">&nbsp;بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);"><br></span></div></div> text/html 2017-12-15T20:50:43+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/947 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/mq95_ساده_ساز_آیین_دادرسی_کیفری.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل شرح قانون آیین دادرسی کیفری طبق آخرین اصلاحات و الحاقات</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">2000 تست بهمراه پاسخنامه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دارای 550 صفحه با فرمت pdf </font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش اول : کلیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دوم : کشف جرم و تحقیقات مقدماتی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش سوم :دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش چهارم : اعتراض به آرا</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش پنجم : اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش ششم : هزینه دادرسی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش هفتم : سایر مقررات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش هشتم : آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش نهم: دادرسی الکترونیکی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش دهم : آئین دادرسی جرائم رایانه ای</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بخش یازدهم: آئین دادرسیس جرائم اشخاص حقوقی</font></li></ul><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://zoozoovet.didpa.ir/files/show/product-11761/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%20%20%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%20%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%20%20pd" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/zoqi_buy.gif"></a></div><div style="text-align: center;"><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">&nbsp;بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);"><br></span></div></div> text/html 2017-12-15T09:58:38+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه خلاصه و حل المسائل ریاضی عمومی 2 - بر اساس کتاب محمد جلودار ممقانی - علوم پایه پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/946 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/qe5p_یاضی_عمومی_2_ممقانی.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان جزوه خلاصه و حل المسائل ریاضی عمومی 2&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر اساس کتاب محمد جلودار ممقانی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته های علوم پایه پیام نور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 483 اسلاید با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ول : دنباله و سری</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : هندسه تحلیلی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : جبر خطی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : توابع برداری یک متغیره</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8314322026/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_2_%D9%85%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div> text/html 2017-12-14T08:27:06+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان 2 - بر اساس کتاب تیمور رحمانی - کشاورزی و علوم اقتصادی پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/945 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/63xl_اقتصاد_کلان_تیمور_رحمانی.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان 2&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر اساس کتاب تیمور رحمانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع درس اقتصاد کلان میانه 2 کشاورزی و علوم اقتصادی پیام نور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 204 صفحه با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : مدل های درآمد مخارج</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : مدل های IS-LM و سیاسته ای پولی و مالی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : تحلیل های اقتصاد باز</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : مدل های عرضه و تقاضای کل</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم : منحنی فیلیپس و نظریه های تورم</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : نظریه های مصرف</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : نظریه های سرمایه گذاری</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل نهم : نظریه های تقاضای پول</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دهم : عرضه پول</font></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8314247950/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86_2_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div> text/html 2017-12-13T07:45:22+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود جزوه و خلاصه و راهنمای حل المسائل حسابداری میانه 2 - بر اساس کتاب مقدم و مشکی - حسابداری پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/944 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/nin3_حسابداری_میانه_2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود جزوه و خلاصه و راهنمای حل المسائل حسابداری میانه 2&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر اساس کتاب عبدالکریم مقدم و مهدی مشکی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته حسابداری پیام نور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 390 صفحه با فرمت pdf </font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به همراه نمونه سوالات پایانترم ادوار گذشته با پاسخنامه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : اوراق قرضه پرداختی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : تشکیل شرکت های سهامی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : حقوق صاحبان سهام&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : سود سهام، مراحل و روشهای پرداخت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : سود هر سهم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم : سرمایه گذاری بلند مدیت در ارواق بهادار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : صورت جریان های نقدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : تهیه صورت های مالی از روی مدارک ناقص</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل نهم : تجزیه و تحلیل صورت های مالی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2">طبق لیست حذفیات، بخشهای زیر حذف می شوند:&nbsp;</font></div><div><ul><li><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل 3 از صفحه 81 کتاب اصلی تا آخر فصل</font></li><li><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل 5 از صفحه 153 کتاب اصلی تا آخر فصل</font></li><li><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل 6 از صفحه 215 تا 220 کتاب اصلی</font></li><li><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل 7 از صفحه 272 کتاب اصلی تا آخر فصل</font></li><li><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2">و فصل 9 کامل حذف می شود.</font></li></ul><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">&nbsp;بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);"><br></span></div><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">پر کردن فیلدها الزامیست</span></div></div><table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://bookbook.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__281654()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__281654"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__281654"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__281654"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>5,000 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="281654"><input type="hidden" name="uid" value="28783"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__281654(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__281654').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__281654').value)){document.getElementById('Email__281654').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__281654').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__281654').value!=''){document.getElementById('Paymenter__281654').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__281654').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__281654').value!=''){document.getElementById('Mobile__281654').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__281654').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2017-12-12T07:58:52+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان کتاب بودجه ریزی در ایران (مسائل و چالشها) - دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/943 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/98kn_بودجه_ریزی_در_ایران_1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" style="color: rgb(84, 92, 102); text-align: right;">کتاب بودجه ریزی در ایران&nbsp;</font><font color="#545c66" face="Mihan-IransansBold" size="2">(مسائل و چالشها)</font><div style="color: rgb(84, 92, 102); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تالیف دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی&nbsp;</font></div></div><div style="color: rgb(84, 92, 102); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 271 صفحه با فرمت pdf</font></div><div style="color: rgb(84, 92, 102); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چاپ پاییز 89</font></div><div style="color: rgb(84, 92, 102); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(84, 92, 102); text-align: right;"><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : توصیه های بین المللی در باب موازین و معیارهای شفافیت مالی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : بودجه اقتصادی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : منابع و مصارف در بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : بودجه و سازمان اداری</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل نهم : سنجه هایی برای داوری</font></li></ul></div><div style="color: rgb(84, 92, 102); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(84, 92, 102);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8313658584/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_2_.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div> text/html 2017-12-11T07:37:15+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان خلاصه کلیات علم اقتصاد - پژویان، خدادادکاشی، موسوی جهرمی - مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی پیام نور - pdf و پاورپوینت http://e-books.mihanblog.com/post/942 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/qfx8_کلیات_علم_اقتصاد_1.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان خلاصه کلیات علم اقتصاد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر اساس کتاب جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی، یگانه موسوی جهرمی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته های مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی پیام نور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل251 اسلاید با فرمت های pdf و پاورپوینت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : روش و ابزار تحلیل اقتصادی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : تقاضا و عرضه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل چهارم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : تئوری هزینه تولید</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل ششم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : مقدمه ای بر اقتصاد کلان</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : اندازه گیری و درآمد و ستاده ملی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل نهم : مشکلات کلان اقتصادی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل دهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل یازدهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل دوازدهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل سیزدهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهاردهم : مقدمه ای بر پول و بانک</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل پانزدهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل شانزدهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">فصل هفدهم : حذف طبق لیست حذفیات</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هجدهم : توسعه اقتصادی</font></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود نسخه پاورپوینت - قابل ویرایش - 4.15 مگابایت</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8293965600/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.ppt.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود نسخه pdf - غیر قابل ویرایش - 960 کیلوبایت</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8313974618/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div> text/html 2017-12-10T16:34:00+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه خلاصه درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - براساس کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی - داوود مدنی - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/941 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/glvo_تنظیم_فراگرد_کنترل_بودجه.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان جزوه خلاصه درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">براساس کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تالیف داوود مدنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته های علوم اقتصادی و مدیریت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 70 صفحه با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول :&nbsp;مفهوم، تحول و تعریف بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم :&nbsp;نقش ها و هدف های بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم :&nbsp;اصول بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم :&nbsp;طبقه بندی های بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم :&nbsp;مراحل بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم :&nbsp;روش های تنظیم بودجه</font></li></ul><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8313970042/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_دانلود_رایگان.jpg"></a></div> text/html 2017-12-10T09:20:53+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیع - براساس کتاب علی اصغر انوار رستمی - مدیریت پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/940 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/wqrx_سیستم_های_خرید،_انبارداری_و_توزیع.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیع</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">براساس کتاب علی اصغر انوار رستمی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تهیه اسلاید توسط دکتر میرزا حسن حسینی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته مدیریت پیام نور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 318 اسلاید با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استانداردها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قرارداد</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم : مراحل و عملیات، مدارک و اسناد و سازمانها و مقررات درگیر در امر مدیریت خرید</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : مدیریت انبارداری</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : نظام های توزیع</font></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8313897576/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_دانلود_رایگان.jpg"></a></div> text/html 2017-12-10T08:35:16+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه خلاصه درس آمار و کاربرد آن در مدیریت - تحلیل آماری - رشته مدیریت - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/939 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/mlgb_جزوه_تحلیل_آماری.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان جزوه خلاصه درس آمار و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب عادل آذر، منصور مومنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بعلاوه فایل قالب تحلیل آماری با فرمت word</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته مدیریت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل دو فایل خلاصه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">42 صفحه با فرمت word&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">154 صفحه با فرمت pdf&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><ul><li><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">فصل اول : کلیات</font></span></b></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18.4px;">فصل دوم : مطالعه</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;توصیفی داداه های طبقه بندی نشده</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل سوم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">طبقه بندی&nbsp; وتوصیف هندسی مشاهدات جامعه اماری</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل چهارم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل&nbsp; پنجم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">مبادی احتمال</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل ششم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">احتمال توابع&nbsp; گسسته</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل هفتم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">توابع احتمال پیوسته</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل هشتم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">توزیع نرمال</span></b></font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فصل نهم :&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">نمونه گیری وتوزیع های نمونه گیری</span></b></font></li></ul><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8313894700/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div><p></p></div> text/html 2017-12-09T08:21:52+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک - غلامحسین جوانمرد - روانشناسی پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/938 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kialink.ir/img_project/28783_1512808838.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نوشته غلامحسین جوانمرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته روانشناسی پیام نور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 217 صفحه با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : تعریف و روشهای روانشناسی فیزیولوژیک</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : سلولهای دستگاه عصبی مرکزی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : بینایی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : شنوایی و تعادل</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : حس شیمیایی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم : خواب و بیداری</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : گرسنگی و تشنگی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : رفتار جنسی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل نهم : یادگیری و حافظه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دهم : هیجان</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل یازدهم : داروها و اعتیاد</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوازدهم : اساس زیستی بیماریهای روانی</font></li></ul><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">&nbsp;بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);"><br></span></div><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">پر کردن فیلدها الزامیست</span></div></div><table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://bookbook.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__280791()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__280791"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__280791"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__280791"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>4,100 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="280791"><input type="hidden" name="uid" value="28783"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__280791(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__280791').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__280791').value)){document.getElementById('Email__280791').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__280791').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__280791').value!=''){document.getElementById('Paymenter__280791').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__280791').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__280791').value!=''){document.getElementById('Mobile__280791').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__280791').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2017-12-08T13:23:18+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود کتاب اصول علم سیاست - ابوالقاسم طاهری - علوم اجتماعی پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/937 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kialink.ir/img_project/28783_1512740121.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود کتاب اصول علم سیاست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تالیف ابوالقاسم طاهری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته علوم اجتماعی پیام نور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 200 صفحه با فرمت pdf</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فضل اول : مقهوم علم سیاست، رابطه علم سیاست با سایر علوم، تعریف علم سیاست از دیدگاه محققان ایرانی و متفکران اسلامی و خارجی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : عرصه و قلمرو علم سیاست، نقش نخبگان و شخصیت های سیاسی در سیاست</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : پیدایش دولت و دیدگاه ها و نظرات راجع به پیدایش دولت</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : ارکان دولت، قلمرو، جمغیت، حکومت، حاکمیت</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ، قدرت، مشروعیت</font></li></ul><div><br></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">&nbsp;بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);"><br></span></div><div style="line-height: 20.8px; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; color: rgb(82, 82, 82);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 211, 54);">پر کردن فیلدها الزامیست</span></div></div><table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__280646"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__280646"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__280646"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>4,300 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="280646"><input type="hidden" name="uid" value="28783">&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__280646(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__280646').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__280646').value)){document.getElementById('Email__280646').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__280646').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__280646').value!=''){document.getElementById('Paymenter__280646').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__280646').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__280646').value!=''){document.getElementById('Mobile__280646').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__280646').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2017-12-07T09:03:33+01:00 e-books.mihanblog.com محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه کتاب بودجه ریزی در ایران - بر اساس کتاب دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس - مدیریت پیام نور - pdf http://e-books.mihanblog.com/post/936 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/deoy_بودجه_ریزی_در_ایران.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانلود رایگان جزوه کتاب بودجه ریزی در ایران</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر اساس کتاب دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع رشته مدیریت پیام نور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شامل 46 صفحه با فرمت pdf </font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل اول : بودجه و بودجه ریزی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل سوم : بودجه اقتصادی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل چهارم : منابع و مصارف در بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل پنجم : بودجه و سازمان اداری</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هفتم : برشهای اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتی</font></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل نهم : سنجه هایی برای داوری</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8313658584/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_2_.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/f7v4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg"></a></div>