دانلود کتاب پیام نور دانلود جزوه و خلاصه، حل المسائل، ترجمه و راهنمای کتابهای پیام نور به همراه نمونه سوالات و پاسخنامه تشریحی tag:http://e-books.mihanblog.com 2018-04-19T00:39:02+01:00 mihanblog.com دانلود رایگان کتاب جامع مصالح ساختمانی - مهدوی پارسا - عمران، معماری - pdf 2018-04-10T15:18:10+01:00 2018-04-10T15:18:10+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/965 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب جامع مصالح ساختمانینوشته اکرم مهدوی پارسا قابل استفاده کلیه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، معماری، عمران و کنکور کاردانی به کارشناسی معماری و عمران و آزمونهای نظام مهندسیشامل 314 صفحه با فرمت pdf این کتاب شامل فصول زیر می باشد:گچآهکسیمانبتنخواص عمومی مصالحشن و ماسهخاکسنگآجرکاشیسرامیکنسوزقیرشیشهملاتچوبفلزاتمصالح نازک کاریمصالح عایق کاریچسب ها سیلر ها و درزبندهای ساختمانیپوشش ها محافظ و زینتیپلاستیک

دانلود رایگان کتاب جامع مصالح ساختمانی
نوشته اکرم مهدوی پارسا 
قابل استفاده کلیه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، معماری، عمران و کنکور کاردانی به کارشناسی معماری و عمران و آزمونهای نظام مهندسی
شامل 314 صفحه با فرمت pdf


این کتاب شامل فصول زیر می باشد:
 • گچ
 • آهک
 • سیمان
 • بتن
 • خواص عمومی مصالح
 • شن و ماسه
 • خاک
 • سنگ
 • آجر
 • کاشی
 • سرامیک
 • نسوز
 • قیر
 • شیشه
 • ملات
 • چوب
 • فلزات
 • مصالح نازک کاری
 • مصالح عایق کاری
 • چسب ها سیلر ها و درزبندهای ساختمانی
 • پوشش ها محافظ و زینتی
 • پلاستیک

]]>
دانلود رایگان کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم - راهنمای والدین و مربیان - علوم تربیتی - pdf 2018-03-18T08:02:09+01:00 2018-03-18T08:02:09+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/964 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم - راهنمای کاربردی والدین و مربیان رشته علوم تربیتی و روانشناسینوشته پاتریشیا هاولین، سیمون بارون، کوهن و جولی هادوین - ترجمه حسین رضایی259 صفحه با فرمت pdf فصل اول : آشنایی با نظریه ذهنفصل دوم : آموزش احساساتفصل سوم : آموزش منابع اطلاعات


دانلود رایگان کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم - راهنمای کاربردی والدین و مربیان 
رشته علوم تربیتی و روانشناسی
نوشته پاتریشیا هاولین، سیمون بارون، کوهن و جولی هادوین - ترجمه حسین رضایی
259 صفحه با فرمت pdf

 • فصل اول : آشنایی با نظریه ذهن
 • فصل دوم : آموزش احساسات
 • فصل سوم : آموزش منابع اطلاعات

]]>
دانلود رایگان جزوه 120 نکته برای تحلیل آماری با SPSS - دکتر شهنوازی - PDF 2018-03-15T05:34:02+01:00 2018-03-15T05:34:02+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/963 عادل کریمی دانلود رایگان جزوه 120 نکته برای تحلیل آماری با SPSS تالیف دکتر علی شهنوازی برای رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و ...60 صفحه با فرمت PDFشامل:معرفی نرم افزار SPSS انواع فایل در SPSS نمایش پسوند فایلهاپنجره معرفی داده هامفاهیم آماری: داده ها، متغیرها، سطوح اندازه گیری، داده های اسمی، طرح های وابسته و غیر وابسته و بیش از 100 نکته اساسی دیگر


دانلود رایگان جزوه 120 نکته برای تحلیل آماری با SPSS 
تالیف دکتر علی شهنوازی 
برای رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و ...
60 صفحه با فرمت PDF

شامل:
 • معرفی نرم افزار SPSS 
 • انواع فایل در SPSS 
 • نمایش پسوند فایلها
 • پنجره معرفی داده ها
 • مفاهیم آماری: داده ها، متغیرها، سطوح اندازه گیری، داده های اسمی، طرح های وابسته و غیر وابسته و بیش از 100 نکته اساسی دیگر


]]>
دانلود رایگان کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری - حقوق بین الملل - pdf 2018-03-13T11:51:46+01:00 2018-03-13T11:51:46+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/962 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری (با توجه به اسناد بین المللی و ایران)نوشته زینب شهریرشته حقوق بین الملل  152 صفحه با فرمت pdfبخش اول: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظریفصل اول: تعاریف، مفاهیمگفتار اول: دادرسیگفتاردوم: دادرسی عادلانهبند اول: مفهوم دادرسی عادلانهبند دوم: حق دادرسی عادلانهگفتار سوم: شرایط اضطراریگفتار چهارم: توجیه اعمال وضعیت اضطراریگفتارپنجم: استانداردها و شرایط مشروعیت اعمال وضعیت اضطراریگفتار ششم: حقوق دفاعی متهمگفتار هفتم:

دانلود رایگان کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری 
(با توجه به اسناد بین المللی و ایران)
نوشته زینب شهری
رشته حقوق بین الملل  
152 صفحه با فرمت pdf

بخش اول: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری
فصل اول: تعاریف، مفاهیم
 • گفتار اول: دادرسی
 • گفتاردوم: دادرسی عادلانه
بند اول: مفهوم دادرسی عادلانه
بند دوم: حق دادرسی عادلانه
 • گفتار سوم: شرایط اضطراری
 • گفتار چهارم: توجیه اعمال وضعیت اضطراری
 • گفتارپنجم: استانداردها و شرایط مشروعیت اعمال وضعیت اضطراری
 • گفتار ششم: حقوق دفاعی متهم
 • گفتار هفتم: مفهوم و معنای حق غیر قابل تعلیق
 • گفتارهشتم: مفهوم و معنای حق قابل تعلیق
 • گفتار نهم: مقتضیات (شرایط) تعلیق
بند اول: وجود ضرورت و تناسب
بند دوم: عدم منافات با سایر تعهدات بین المللی
بند سوم: عدم اعمال تبعیض

فصل دوم: مبانی نظری 
 • گفتار اول: تاریخچه حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی و حقوق
کیفری ایران
بند اول: حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی 
بند دوم: حق داشتن وکیل در حقوق کیفری ایران
 • گفتار دوم: وضعیت اضطراری در قواعد بین المللی حقوق بشر
بند اول: جنگ
بند دوم: دفاع مشروع
 • گفتارچهارم: وضعیت های اضطراری داخلی
بند اول: مخاصمات مسلحانه داخلی
بند دوم: شورش و ناآرامی
بند سوم: وضعیت تهدید علیه امنیت ملی یک کشور
بند چهارم: مبارزه مسلحانه با تروریسم
 • گفتار پنجم: اصول حاکم بر حق استفاده از وکیل
بند اول: انتخابی بودن وکیل
بند دوم: رایگان بودن وکالت در صورت ناتوانی متهم بر پرداخت هزینه
وکیل مدافع
بند سوم: ماهر و باتجربه بودن وکیل 
بند چهارم: فوری بودن برخورداری از وکیل
بند پنجم: ملزم بودن دولت ها بر فراهم آوری مصونیت وکلا در برابر
هر نوع ترس و تهدید
بند ششم: مصونیت وکلا از تعقیب های مدنی و جزایی در قبال اعمال
حرفه ای خویش
بند هفتم: برچسب نخوردن وکیل
بند هشتم: محرمانه بودن مکالمات وکلا با موکلان خویش
بند نهم: نحوه مداخله وکیل در پرونده های کیفری
بند دهم: امانت دار بودن وکیل


بخش دوم: حقوق قابل عدول و غیرقابل عدول
متهم و حق برخورداری از وکیل در شرایط
اضطراری
فصل اول: حقوق غیرقابل عدول متهم در دادرسی کیفری
 • گفتار اول: حق مورد شکنجه واقع نشدن 
 • گفتار دوم: حق برخورداری از رفتار انسانی
 • گفتار سوم: حق بر عدم تبعیض
 • گفتارچهارم: عطف بماسبق نشدن
 • گفتارپنجم: اصل عدم محاکمه مجدد
 • گفتار ششم: حق سکوت
 • گفتار هفتم: حق تفهیم اتهام
 • گفتار هشتم: حق دسترسی به دادگاه صالح
 • گفتار نهم: حق استفاده از مترجم
فصل دوم: حقوق قابل عدول متهم در دادرسی کیفری
 • گفتار اول: حق استیناف
 • گفتار دوم: حق اطلاع آشنایان
 • گفتار سوم: حق رسیدگی علنی
 • گفتار چهارم: حق بازداشت نشدن
 • گفتار پنجم: حق جبران خسارت
 • گفتار ششم: حق داشتن وکیل

]]>
دانلود رایگان کتاب تکنیک های پیشرفته یادگیری برای دانش آموزان - جو مکلاو - علوم تربیتی، آموزش و پرورش - pdf 2018-03-12T07:03:50+01:00 2018-03-12T07:03:50+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/961 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب تکنیک های پیشرفته یادگیری برای دانش آموزان تالیف  Mccullough, Joe ... ترجمه صلاح الدین عشقیمنبع رشته علوم تربیتی، آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی212 صفحه با فرمت pdf فصل اول: آشنایی با شگفتیهای مغز مقدمه مغزهای سه گانهامواج مغزیفصل دوم: مروری بر پنج گام در یادگیری پیشرفتهمقدمهگام اول: آماده سازی وضعیت ذهنی، عاطفی و فیزیکیگام دوم: به دست آوردن دانش و مهارت گام سوم: تثبیت یادگیریگام چهارم: آزمون و جذب مفاهیمگام پنجم: مرور و پاداش فصل سوم: آماده سا


دانلود رایگان کتاب تکنیک های پیشرفته یادگیری برای دانش آموزان 
تالیف  Mccullough, Joe ... ترجمه صلاح الدین عشقی
منبع رشته علوم تربیتی، آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی
212 صفحه با فرمت pdf

فصل اول: آشنایی با شگفتیهای مغز 
 • مقدمه 
 • مغزهای سه گانه
 • امواج مغزی

فصل دوم: مروری بر پنج گام در یادگیری پیشرفته
 • مقدمه
 • گام اول: آماده سازی وضعیت ذهنی، عاطفی و فیزیکی
 • گام دوم: به دست آوردن دانش و مهارت 
 • گام سوم: تثبیت یادگیری
 • گام چهارم: آزمون و جذب مفاهیم
 • گام پنجم: مرور و پاداش 

فصل سوم: آماده سازی وضعیت ذهنی، عاطفی و فیزیکی 
 • مقدمه 
 • تکنیک شماره یک: قرار گرفتن در وضعیت آلفا 
 • تکنیک شماره دو: به موسیقی کلاسیک گوش دهید 
 • تکنیک شماره سه: هدفی مشخص، برای یادگیری خود تعیین کنید
 • تکنیک شماره چهارم: یادگیری این موضوع چه نفعی برای من دارد؟
 • تکنیک شماره پنج: ایمان داشته باشید که میتوانید 
 • تکنیک شماره شش: مکان یادگیری را آماده کنید
 • تکنیک شماره هفت: مدیریت انرژی فیزیکی و ذهنی

فصل چهارم: کسب دانش و مهارت
 • مقدمه 
 • تصویر کلی یا مرور اجمالی
 • سبکهای یادگیری دیداری، شنیداری و حرکتی
 • استراتژی دیداری 
 • استراتژی شنیداری 
 • استراتژی حرکتی
 • هوشهای چندگانه 

فصل پنجم: تثبیت یادگیری 
 • مقدمه 
 • تکنیک شماره یک: تصمیم بگیرید که به خاطر بسپارید
 • تکنیک شماره دو: ارتباط 
 • تکنیک شماره سه: ایجاد حافظه چند حسی به صورت عمدی
 • آزمایش حافظه
 • تکنیک شماره چهار: استراحت منظم داشته باشید
 • تکنیک شماره پنج: اطلاعات را برجسته سازی کنید
 • تکنیک شماره شش: اطلاعات را به صورت معنیدار دسته بندی کنید 
 • تکنیک شماره هفت: از نشانه ها استفاده کنید
 • تکنیک شماره هشت: استفاده از آواز در به خاطرسپاری اطلاعات
 • تکنیک شماره نه: درزگیری حافظه
 • تکنیک شماره ده: بعد از یادگیری بخوابید 
 • تکنیک شماره یازده: موضوعات را به صورت دورهای مرور کنید 

فصل ششم: آزمون و جذب مفاهیم
 • مقدمه
 • دانش خود را امتحان کنید
 • دانش به دست آمده را جذب کنید
 • فصل هفتم: مرور و پاداش 
 • مقدمه 
 • مرور و بازنگری 
 • پاداش 
 • وارد عمل شدن 

فصل هشتم: شش سوپراستراتژی موفقیت 
 • مقدمه 
 • استراتژی شماره یک: به صورت موثر یادداشت برداری کنید 
 • استراتژی شماره دو: سریعتر بخوانید
 • استراتژی شماره سه: اهداف رابه صورت دقیق تعریف کنید 
 • استراتژی شماره چهار: زمان خود را مدیریت کنید
 • استراتژی شماره پنج: غذای سالم بخورید
 • استراتژی شماره شش: شاد باشید

فصل نهم: سخن پایانی و بیست نکته مهم
 • سخن پایانی
 • بیست نکته برای موفقیت دانش آموزان


]]>
دانلود رایگان کتاب حقوق کودک و نوجوان - از تولد تا هجده سالگی - حسین رئیسی - pdf 2018-03-10T05:49:23+01:00 2018-03-10T05:49:23+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/960 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب حقوق کودک و نوجوان - از تولد تا هجده سالگی نوشته حسین رئیسی رشته های حقوق و علوم اجتماعی98 صفحه با فرمت pdfبخش نخست: کلیاتدیباچه 13ویژگیهای حقوق کودک 15پیشینه حقوق کودک 16تعریف کودک 19اهمیت حقوق کودک 21بخش دوم: حقوق بنیادین کودکحق حیات کودکان 25تهدیدهای حق حیات کودک 29حق مصونیت از تبعیض 32تبعیض نسبت به کودکان در ایران 33تبعیضهای هفت گانه با کودکان 34حق برخورداری از سلامت جسم، روان و اخلاق 38حقوق سیاسی کودک 44بخش سوم: حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان 49حق حفظ هویت

دانلود رایگان کتاب حقوق کودک و نوجوان - از تولد تا هجده سالگی 
نوشته حسین رئیسی 
رشته های حقوق و علوم اجتماعی
98 صفحه با فرمت pdf


بخش نخست: کلیات
 • دیباچه 13
 • ویژگیهای حقوق کودک 15
 • پیشینه حقوق کودک 16
 • تعریف کودک 19
 • اهمیت حقوق کودک 21

بخش دوم: حقوق بنیادین کودک
 • حق حیات کودکان 25
 • تهدیدهای حق حیات کودک 29
 • حق مصونیت از تبعیض 32
 • تبعیض نسبت به کودکان در ایران 33
 • تبعیضهای هفت گانه با کودکان 34
 • حق برخورداری از سلامت جسم، روان و اخلاق 38
 • حقوق سیاسی کودک 44

بخش سوم: حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان 49
 • حق حفظ هویت، برخورداری از تابعیت و ثبت تولد 49
 • حقوق آموزشی کودکان 52
 • حق امنیت اجتماعی و منع بهره کشی و کار کودکان 60

پیوست: پیمان نامه حقوق کودک 69


]]>
دانلود رایگان کتاب حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی - جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان - حقوق - pdf 2018-03-08T06:47:00+01:00 2018-03-08T06:47:00+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/959 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعیتالیف دکتر جمشید ممتازترجمه و تحقیق امیرحسین رنجبریان141 صفحه با فرمت pdfبخش مقدماتیبخش اول : خلع سلاح بیولوژیک و شیمیاییبخش دوم : سلاح هسته ایبخش سوم : نظارت بر رعایت مقررات سلاحهای کشتار جمعی

دانلود رایگان کتاب حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی
تالیف دکتر جمشید ممتاز
ترجمه و تحقیق امیرحسین رنجبریان
141 صفحه با فرمت pdf

 • بخش مقدماتی
 • بخش اول : خلع سلاح بیولوژیک و شیمیایی
 • بخش دوم : سلاح هسته ای
 • بخش سوم : نظارت بر رعایت مقررات سلاحهای کشتار جمعی


]]>
دانلود رایگان کتاب اسلام و مبانی مدیریت - مرتضی رضوی - مدیریت - pdf 2018-03-07T14:37:40+01:00 2018-03-07T14:37:40+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/958 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب اسلام و مبانی مدیریت نوشته مرتضی رضویرشته مدیریت431 صفحه با فرمت pdf● فصل اول: مقدمه هائی برای بحث مدیریت● فصل دوم: مدیریت خود، خانواده، خاندان● فصل سوم: مدیریت گروه، تیم، سازمان● فصل چهارم: مدیریت جامعه

دانلود رایگان کتاب اسلام و مبانی مدیریت 
نوشته مرتضی رضوی
رشته مدیریت
431 صفحه با فرمت pdf

● فصل اول: مقدمه هائی برای بحث مدیریت
● فصل دوم: مدیریت خود، خانواده، خاندان
● فصل سوم: مدیریت گروه، تیم، سازمان
● فصل چهارم: مدیریت جامعه


]]>
دانلود منبع درس متون فقه 3 - مخصوص ورودی های 95 به بعد - بر اساس کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه - دکتر سید محمد صدری - pdf 2018-02-15T09:34:21+01:00 2018-02-15T09:34:21+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/957 عادل کریمی دانلود منبع درس متون فقه 3 مخصوص ورودی های 95 به بعدبر اساس کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه مباحث شهادات و قضا از جلد اول و مباحث میراث و وصیت از جلد دومتالیف دکتر سید محمد صدری با فرمت pdf بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  پر کردن فیلدها الزامیستنام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان function validf__299371(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A

دانلود منبع درس متون فقه 3 

مخصوص ورودی های 95 به بعد

بر اساس کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه 

مباحث شهادات و قضا از جلد اول و مباحث میراث و وصیت از جلد دوم

تالیف دکتر سید محمد صدری 

با فرمت pdf


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 
]]>
تعرفه شهریه ثابت و متغیر کارشناسی پیام نور - سالتحصیلی 97-96 2018-02-01T07:54:40+01:00 2018-02-01T07:54:40+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/956 عادل کریمی تعرفه شهریه ثابت و متغیر پیام نور  برای نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 97-96 میزان شهریه نسبت به سالتحصیلی قبل 15% افزایش داشته است.  برای نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 97-96 
میزان شهریه نسبت به سالتحصیلی قبل 15% افزایش داشته است.

]]>
طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار 2018-01-21T15:19:49+01:00 2018-01-21T15:19:49+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/952 عادل کریمی طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار همانطور که در چشم انداز آموزش و پرورش  به اهمیت برنامه ریزی، مشارکت دانش آموزان ، ارزشیابی دقیق و اعتلای کیفیت آموزش و پرورش در کلیه بخش ها توجه گردیده است، برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار تلاشی برای ارتقای مدیریت مدرسه در راستای چشم انداز ۲۰ ساله بیست ساله آموزش و پرورش است  ونیز تلاش دارد با توجه کردن و اجرای محورهای زیر در آموزشگاه به انتظارات چشم انداز ۲۰ ساله عمل نماید .اقدامات برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار۱- اقدامات علمی و عمل به آنها د طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار 

همانطور که در چشم انداز آموزش و پرورش  به اهمیت برنامه ریزی، مشارکت دانش آموزان ، ارزشیابی دقیق و اعتلای کیفیت آموزش و پرورش در کلیه بخش ها توجه گردیده است، برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار تلاشی برای ارتقای مدیریت مدرسه در راستای چشم انداز ۲۰ ساله بیست ساله آموزش و پرورش است  ونیز تلاش دارد با توجه کردن و اجرای محورهای زیر در آموزشگاه به انتظارات چشم انداز ۲۰ ساله عمل نماید .

اقدامات برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

۱- اقدامات علمی و عمل به آنها در راستای چشم انداز بیست ساله

۲- بررسی نظارت گونه و مشاوره و راهنمایی در آنها

۳- ارزشیابی مشخص بر اساس الگوریتم های جدید

۴- مشارکت همه جانبه دانش آموزان ، معلمین و اولیای آنها

هدف کلی برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

بالا بردن سطح کیفی آموزشگاه و کیفیت بخشی به محور ها و فرایندهای موجود

اهداف فرعی طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

 • استوار سازی طرح تعالی در مدیریت آموزشگاه و توجه نمودن به محورهای موجود
 • افزایش اعتماد به نفس و ارتقای سطح علمی و آموزشی مدیران و سایر کارکنان مدرسه
 • ایجاد شبکه ای قوی در جهت مشارکت سایر عوامل آموزشی در محیط آموزشگاه
 • ایجاد فرایندی در راستای خود ارزیابی و ارزشیابی از فعالیت های موجود به صورت دوره ای
 • اعتلای نظام یاددهی و یادگیری
 • ارتقای فعالیت های پرورشی و فرهنگی در محیط مدرسه و مشارکت دانش آموزان
 • تلاش در راستای بهینه سازی امور بهداشتی و ورزشی و همچنین افزایش ضریب ایمنی در مدرسه
 • دقت و نظارت در برنامه های مالی مدرسه و ریز حساب گرفتن از آنها
]]>
اهمیت برنامه سالانه طرح تدبیر ابتدایی 2018-01-21T15:16:36+01:00 2018-01-21T15:16:36+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/951 عادل کریمی در دنیای امروز با توجه به اینکه روند بالا رفتن سطح علم و فناوری در دنیا به شدت سیر صعودی به خود گرفته است سطح انتظارات از مدارس و عوامل آموزشی آموزشگاه ها نیز بسیار بیشتر شده است.در پی این اتفاق همه پژوهشگران دنبال این قضیه هستند که به جهت پاسخگویی به نیاز علمی و آموزشی افراد جامعه طرح و پروژه هایی را ابداع نمایند و در راستای بهبود وضعیت و شرایط مدارس و آموزشگاه ها به کار بندند.آنچه مسلم است اینکه حاصل تجربیات پژوهشگران عرصه علم و ادب می بایست در مدارس نیز به صورت عملی پایه گذاری در دنیای امروز با توجه به اینکه روند بالا رفتن سطح علم و فناوری در دنیا به شدت سیر صعودی به خود گرفته است سطح انتظارات از مدارس و عوامل آموزشی آموزشگاه ها نیز بسیار بیشتر شده است.در پی این اتفاق همه پژوهشگران دنبال این قضیه هستند که به جهت پاسخگویی به نیاز علمی و آموزشی افراد جامعه طرح و پروژه هایی را ابداع نمایند و در راستای بهبود وضعیت و شرایط مدارس و آموزشگاه ها به کار بندند.

آنچه مسلم است اینکه حاصل تجربیات پژوهشگران عرصه علم و ادب می بایست در مدارس نیز به صورت عملی پایه گذاری گردد و به بررسی تاثیرات مثبت و منفی آن بر روی دانش آموزان و معلمان و سایر عوامل مدارس پرداخته گردد.نمونه بسیار مهمی از تجارب پژوهشگران در راستای طراحی پروژه های سالانه و برنامه عمل مدیران طرح تدبیر ابتدایی است. در واقع پژوهشگران و عوامل آموزشی با بررسی و پایه گذاری برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر به مدیران و سایر پست های سازمانی کمک می کنند که استراتژی و نگارش اقدامات و فرایند های قابل اجرای خود را بر این اساس پایه ریزی نمایند.

برنامه سالانه مدیر بر اساس طرح تدبیر

باید گفت مدیریت مدرسه یک فرایند انسان سازی تمام عیار است. چرا که هم ورودی و هم خروجی آن عامل انسانی است. مدیران به عنوان مهمترین عضو این فرایند وظایف سنگینی بردوش دارند. چرا که تعالی انسانی را باید به طور کامل اجرا نمایند. بر همین اساس است که برنامه عمل مدیران به صورت برنامه سالانه و تقویم اجرایی می بایست مبتنی بر نیاز های واقعی جامعه بوده و منابع در دسترس و امکانات موجود نیز از موضوعات اساسی و اصلی است که به مدیریت مدرسه کمک می کند.

در مدیریت مدرسه ، عامل انسانی به عنوان ورودی، فرایند و خروجی نظام مدرسه از اولویت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌توان گفت که مدیریت مدرسه، مدیریت انسان‌ها می‌باشد که برتعالی انسانی و جامعه بنا شده است.در این راستا طرحی که بیشترین کمک را به مدیران عزیز بخصوص در مقطع ابتدایی می کند طرح تدبیر می باشد.

دانلود طرح تدبیر

این برنامه در صدد تقویت بحث مشارکت اولیاء و معلمان و همچنین دانش آموزان در مباحث مدرسه و همچنین بسط و گسترش ارزشیابی و توسعه فرهنگ آن و در نهایت کیفیت بخشی به امور مدرسه است. این جاست که مدیران با عمل به دستورات مندرج در این طرح و مستندات طرح تدبیر می توانند به ارزیابان و کارشناسان طرح تدبیر جهت خود ارزیابی اعلام آمادگی نمایند.ما در بانک فایل پژوهشی معلمان امیدواریم با ارائه نمونه های کاملی از برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر و اجرای آن توسط مدیران توفیقات روز افزونی شامل مدیران و سایر عوامل آموزشی گردد.

]]>
دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی - مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش - pdf 2018-01-06T14:26:55+01:00 2018-01-06T14:26:55+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/950 عادل کریمی دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش شامل 72 صفحه با فرمت pdfبخش اول : شیوه طرح نامه نویسیپیشنهاد موضوعارائه طرح تفصیلیبخش دوم : شیوه نگارش رساله علمیساختار پایان نامهروش استناد و ارجاعزبان رساله علمیبایسته های رساله علمی سطح سه و چهارتنظیم رسالهروی جلدبخش سوم : اخلاق نگارشاصول اخلاقی نگارش


دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش 
شامل 72 صفحه با فرمت pdf

بخش اول : شیوه طرح نامه نویسی
 • پیشنهاد موضوع
 • ارائه طرح تفصیلی

بخش دوم : شیوه نگارش رساله علمی
 • ساختار پایان نامه
 • روش استناد و ارجاع
 • زبان رساله علمی
 • بایسته های رساله علمی سطح سه و چهار
 • تنظیم رساله
 • روی جلد

بخش سوم : اخلاق نگارش
 • اصول اخلاقی نگارش]]>
دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی - ضیائی بیگدلی - حقوق و علوم سیاسی - pdf 2018-01-03T07:37:40+01:00 2018-01-03T07:37:40+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/949 عادل کریمی دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی شامل 427 صفحه با فرمت pdfفصل اول : مباحث مقدماتیبخش اول : نگرش کلی به معاداتبخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللیفصل دوم : انعقاد معاهداتبخش اول : ملاحظات کلیبخش دوم : مراحل انعقاد معاهدهفصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللیبخش اول : به اجرا درآمدن معاهداتبخش دوم : ثبت و انتشار معاهداتبخش سوم : نظام حق شرط بر معاهداتفصل چهارم : آثار معاهداتبخش اول : آ


دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی 
نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی 
منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی 
شامل 427 صفحه با فرمت pdf

فصل اول : مباحث مقدماتی
 • بخش اول : نگرش کلی به معادات
 • بخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللی

فصل دوم : انعقاد معاهدات
 • بخش اول : ملاحظات کلی
 • بخش دوم : مراحل انعقاد معاهده

فصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
 • بخش اول : به اجرا درآمدن معاهدات
 • بخش دوم : ثبت و انتشار معاهدات
 • بخش سوم : نظام حق شرط بر معاهدات

فصل چهارم : آثار معاهدات
 • بخش اول : آثار معاهدات نسبت به طرف های متعاهد
 • بخش دوم : آثار معاهدات نسبت به ثالث
 • بخش سوم : تفسیر معاهدات
 • بخش چهارم : آثار متقابل معاهدات

فصل پنجم : بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
 • بخش اول ملاحظات کلی
 • بخش دوم : بطلان معاملات


]]>
دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdf 2017-12-23T12:55:40+01:00 2017-12-23T12:55:40+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/948 عادل کریمی دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومیجهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت 2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396با فرمت pdf بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحهتعاریفقلمرو اجرای قوانین جزایی در مکانقلمرو اجرای قوانین جزایی در زمانقانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفریبخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحهمجازات های اصلیمجازات های تکمیلی و تبعینحوه تعیین و اعمال مجازات هاتخفیف مجازات و معافیت از آنتعویق صدور حکمتعلیق اجرای مجازات


دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی

جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
 2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396
با فرمت pdf
 
بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحه
 • تعاریف
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
 • قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

بخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحه
 • مجازات های اصلی
 • مجازات های تکمیلی و تبعی
 • نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 • تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • تعویق صدور حکم
 • تعلیق اجرای مجازات
 • نظام نیمه آزادی
 • نظام آزادی مشروط
 • مجازات های جایگزین حبس
 • مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • سقوط مجازات

بخش سوم :جرائم ... 116 صفحه
 • شروع به جرم
 • شرکت در جرم
 • معاونت در جرم
 • سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • تعدد جرم
 • تکرار جرم

بخش چهارم : شرایط و موانع مسئولیت کیفری ... 96 صفحه
 • شرایط مسئولیت کیفری
 • موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم : ادله اثبات در امور کیفری ... 29
 • مواد عمومی
 • اقرار
 • شهادت
 • سوگند
 • علم قاضی


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  


مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 
]]>