دانلود کتاب پیام نور دانلود جزوه و خلاصه، حل المسائل، ترجمه و راهنمای کتابهای پیام نور به همراه نمونه سوالات و پاسخنامه تشریحی tag:http://e-books.mihanblog.com 2018-01-19T01:26:34+01:00 mihanblog.com دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی - مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش - pdf 2018-01-06T10:56:55+01:00 2018-01-06T10:56:55+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/950 محمد صادق صالح دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش شامل 72 صفحه با فرمت pdfبخش اول : شیوه طرح نامه نویسیپیشنهاد موضوعارائه طرح تفصیلیبخش دوم : شیوه نگارش رساله علمیساختار پایان نامهروش استناد و ارجاعزبان رساله علمیبایسته های رساله علمی سطح سه و چهارتنظیم رسالهروی جلدبخش سوم : اخلاق نگارشاصول اخلاقی نگارش


دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش 
شامل 72 صفحه با فرمت pdf

بخش اول : شیوه طرح نامه نویسی
 • پیشنهاد موضوع
 • ارائه طرح تفصیلی

بخش دوم : شیوه نگارش رساله علمی
 • ساختار پایان نامه
 • روش استناد و ارجاع
 • زبان رساله علمی
 • بایسته های رساله علمی سطح سه و چهار
 • تنظیم رساله
 • روی جلد

بخش سوم : اخلاق نگارش
 • اصول اخلاقی نگارش]]>
دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی - ضیائی بیگدلی - حقوق و علوم سیاسی - pdf 2018-01-03T04:07:40+01:00 2018-01-03T04:07:40+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/949 محمد صادق صالح دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی شامل 427 صفحه با فرمت pdfفصل اول : مباحث مقدماتیبخش اول : نگرش کلی به معاداتبخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللیفصل دوم : انعقاد معاهداتبخش اول : ملاحظات کلیبخش دوم : مراحل انعقاد معاهدهفصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللیبخش اول : به اجرا درآمدن معاهداتبخش دوم : ثبت و انتشار معاهداتبخش سوم : نظام حق شرط بر معاهداتفصل چهارم : آثار معاهداتبخش اول : آ


دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی 
نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی 
منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی 
شامل 427 صفحه با فرمت pdf

فصل اول : مباحث مقدماتی
 • بخش اول : نگرش کلی به معادات
 • بخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللی

فصل دوم : انعقاد معاهدات
 • بخش اول : ملاحظات کلی
 • بخش دوم : مراحل انعقاد معاهده

فصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
 • بخش اول : به اجرا درآمدن معاهدات
 • بخش دوم : ثبت و انتشار معاهدات
 • بخش سوم : نظام حق شرط بر معاهدات

فصل چهارم : آثار معاهدات
 • بخش اول : آثار معاهدات نسبت به طرف های متعاهد
 • بخش دوم : آثار معاهدات نسبت به ثالث
 • بخش سوم : تفسیر معاهدات
 • بخش چهارم : آثار متقابل معاهدات

فصل پنجم : بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
 • بخش اول ملاحظات کلی
 • بخش دوم : بطلان معاملات


]]>
دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdf 2017-12-23T09:25:40+01:00 2017-12-23T09:25:40+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/948 محمد صادق صالح دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومیجهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت 2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396با فرمت pdf بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحهتعاریفقلمرو اجرای قوانین جزایی در مکانقلمرو اجرای قوانین جزایی در زمانقانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفریبخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحهمجازات های اصلیمجازات های تکمیلی و تبعینحوه تعیین و اعمال مجازات هاتخفیف مجازات و معافیت از آنتعویق صدور حکمتعلیق اجرای مجازاتنظ


دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی

جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
 2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396
با فرمت pdf
 
بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحه
 • تعاریف
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
 • قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

بخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحه
 • مجازات های اصلی
 • مجازات های تکمیلی و تبعی
 • نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 • تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • تعویق صدور حکم
 • تعلیق اجرای مجازات
 • نظام نیمه آزادی
 • نظام آزادی مشروط
 • مجازات های جایگزین حبس
 • مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • سقوط مجازات

بخش سوم :جرائم ... 116 صفحه
 • شروع به جرم
 • شرکت در جرم
 • معاونت در جرم
 • سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • تعدد جرم
 • تکرار جرم

بخش چهارم : شرایط و موانع مسئولیت کیفری ... 96 صفحه
 • شرایط مسئولیت کیفری
 • موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم : ادله اثبات در امور کیفری ... 29
 • مواد عمومی
 • اقرار
 • شهادت
 • سوگند
 • علم قاضی

 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

]]>
دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdf 2017-12-15T17:20:43+01:00 2017-12-15T17:20:43+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/947 محمد صادق صالح دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالتشامل شرح قانون آیین دادرسی کیفری طبق آخرین اصلاحات و الحاقات2000 تست بهمراه پاسخنامه دارای 550 صفحه با فرمت pdf بخش اول : کلیاتبخش دوم : کشف جرم و تحقیقات مقدماتیبخش سوم :دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رایبخش چهارم : اعتراض به آرابخش پنجم : اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتیبخش ششم : هزینه دادرسیبخش هفتم : سایر مقرراتبخش هشتم : آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلحبخش نهم: داد


دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری 
جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
شامل شرح قانون آیین دادرسی کیفری طبق آخرین اصلاحات و الحاقات
2000 تست بهمراه پاسخنامه 
دارای 550 صفحه با فرمت pdf

 • بخش اول : کلیات
 • بخش دوم : کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • بخش سوم :دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای
 • بخش چهارم : اعتراض به آرا
 • بخش پنجم : اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
 • بخش ششم : هزینه دادرسی
 • بخش هفتم : سایر مقررات
 • بخش هشتم : آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
 • بخش نهم: دادرسی الکترونیکی
 • بخش دهم : آئین دادرسی جرائم رایانه ای
 • بخش یازدهم: آئین دادرسیس جرائم اشخاص حقوقی بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

]]>
دانلود رایگان جزوه خلاصه و حل المسائل ریاضی عمومی 2 - بر اساس کتاب محمد جلودار ممقانی - علوم پایه پیام نور - pdf 2017-12-15T06:28:38+01:00 2017-12-15T06:28:38+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/946 محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه خلاصه و حل المسائل ریاضی عمومی 2 بر اساس کتاب محمد جلودار ممقانی منبع رشته های علوم پایه پیام نور شامل 483 اسلاید با فرمت pdfفصل ول : دنباله و سریفصل دوم : هندسه تحلیلیفصل سوم : جبر خطیفصل چهارم : رویه ها و دیگر دستگاههای مختصاتفصل پنجم : توابع برداری یک متغیره


دانلود رایگان جزوه خلاصه و حل المسائل ریاضی عمومی 2 
بر اساس کتاب محمد جلودار ممقانی 
منبع رشته های علوم پایه پیام نور 
شامل 483 اسلاید با فرمت pdf

فصل ول : دنباله و سری
فصل دوم : هندسه تحلیلی
فصل سوم : جبر خطی
فصل چهارم : رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات
فصل پنجم : توابع برداری یک متغیره

]]>
دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان 2 - بر اساس کتاب تیمور رحمانی - کشاورزی و علوم اقتصادی پیام نور - pdf 2017-12-14T04:57:06+01:00 2017-12-14T04:57:06+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/945 محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان 2 بر اساس کتاب تیمور رحمانیمنبع درس اقتصاد کلان میانه 2 کشاورزی و علوم اقتصادی پیام نور شامل 204 صفحه با فرمت pdfفصل اول : چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی و شاخص قیمت هافصل دوم : مدل های درآمد مخارجفصل سوم : مدل های IS-LM و سیاسته ای پولی و مالیفصل چهارم : تحلیل های اقتصاد بازفصل پنجم : مدل های عرضه و تقاضای کلفصل ششم : منحنی فیلیپس و نظریه های تورمفصل هفتم : نظریه های مصرففصل هشتم : نظریه های سرمایه گذاریفصل نهم : نظریه های تقاضای پولفصل دهم : عر


دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان 2 
بر اساس کتاب تیمور رحمانی
منبع درس اقتصاد کلان میانه 2 کشاورزی و علوم اقتصادی پیام نور 
شامل 204 صفحه با فرمت pdf

 • فصل اول : چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها
 • فصل دوم : مدل های درآمد مخارج
 • فصل سوم : مدل های IS-LM و سیاسته ای پولی و مالی
 • فصل چهارم : تحلیل های اقتصاد باز
 • فصل پنجم : مدل های عرضه و تقاضای کل
 • فصل ششم : منحنی فیلیپس و نظریه های تورم
 • فصل هفتم : نظریه های مصرف
 • فصل هشتم : نظریه های سرمایه گذاری
 • فصل نهم : نظریه های تقاضای پول
 • فصل دهم : عرضه پول


]]>
دانلود جزوه و خلاصه و راهنمای حل المسائل حسابداری میانه 2 - بر اساس کتاب مقدم و مشکی - حسابداری پیام نور - pdf 2017-12-13T04:15:22+01:00 2017-12-13T04:15:22+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/944 محمد صادق صالح دانلود جزوه و خلاصه و راهنمای حل المسائل حسابداری میانه 2 بر اساس کتاب عبدالکریم مقدم و مهدی مشکیمنبع رشته حسابداری پیام نور شامل 390 صفحه با فرمت pdf به همراه نمونه سوالات پایانترم ادوار گذشته با پاسخنامهفصل اول : اوراق قرضه پرداختیفصل دوم : تشکیل شرکت های سهامیفصل سوم : حقوق صاحبان سهام فصل چهارم : سود سهام، مراحل و روشهای پرداخت فصل پنجم : سود هر سهمفصل ششم : سرمایه گذاری بلند مدیت در ارواق بهادار فصل هفتم : صورت جریان های نقدیفصل هشتم : تهیه صورت های مالی از


دانلود جزوه و خلاصه و راهنمای حل المسائل حسابداری میانه 2 
بر اساس کتاب عبدالکریم مقدم و مهدی مشکی
منبع رشته حسابداری پیام نور 
شامل 390 صفحه با فرمت pdf
به همراه نمونه سوالات پایانترم ادوار گذشته با پاسخنامه

فصل اول : اوراق قرضه پرداختی
فصل دوم : تشکیل شرکت های سهامی
فصل سوم : حقوق صاحبان سهام 
فصل چهارم : سود سهام، مراحل و روشهای پرداخت 
فصل پنجم : سود هر سهم
فصل ششم : سرمایه گذاری بلند مدیت در ارواق بهادار 
فصل هفتم : صورت جریان های نقدی
فصل هشتم : تهیه صورت های مالی از روی مدارک ناقص
فصل نهم : تجزیه و تحلیل صورت های مالی


طبق لیست حذفیات، بخشهای زیر حذف می شوند: 
 • فصل 3 از صفحه 81 کتاب اصلی تا آخر فصل
 • فصل 5 از صفحه 153 کتاب اصلی تا آخر فصل
 • فصل 6 از صفحه 215 تا 220 کتاب اصلی
 • فصل 7 از صفحه 272 کتاب اصلی تا آخر فصل
 • و فصل 9 کامل حذف می شود.

 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 
]]>
دانلود رایگان کتاب بودجه ریزی در ایران (مسائل و چالشها) - دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس - pdf 2017-12-12T04:28:52+01:00 2017-12-12T04:28:52+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/943 محمد صادق صالح کتاب بودجه ریزی در ایران (مسائل و چالشها)تالیف دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شامل 271 صفحه با فرمت pdfچاپ پاییز 89فصل اول : توصیه های بین المللی در باب موازین و معیارهای شفافیت مالیفصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزیفصل سوم : بودجه اقتصادیفصل چهارم : منابع و مصارف در بودجهفصل پنجم : بودجه و سازمان اداریفصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزیفصل هفتم : برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجهفصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتیفصل نهم : سنجه هایی برای دا


کتاب بودجه ریزی در ایران (مسائل و چالشها)
تالیف دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 
شامل 271 صفحه با فرمت pdf
چاپ پاییز 89

 • فصل اول : توصیه های بین المللی در باب موازین و معیارهای شفافیت مالی
 • فصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی
 • فصل سوم : بودجه اقتصادی
 • فصل چهارم : منابع و مصارف در بودجه
 • فصل پنجم : بودجه و سازمان اداری
 • فصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزی
 • فصل هفتم : برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه
 • فصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتی
 • فصل نهم : سنجه هایی برای داوری

]]>
دانلود رایگان خلاصه کلیات علم اقتصاد - پژویان، خدادادکاشی، موسوی جهرمی - مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی پیام نور - pdf و پاورپوینت 2017-12-11T04:07:15+01:00 2017-12-11T04:07:15+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/942 محمد صادق صالح دانلود رایگان خلاصه کلیات علم اقتصادبر اساس کتاب جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی، یگانه موسوی جهرمی منبع رشته های مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی پیام نور شامل251 اسلاید با فرمت های pdf و پاورپوینتفصل اول : تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد و مکاتب اقتصادیفصل دوم : روش و ابزار تحلیل اقتصادیفصل سوم : تقاضا و عرضهفصل چهارم : حذف طبق لیست حذفیاتفصل پنجم : تئوری هزینه تولیدفصل ششم : حذف طبق لیست حذفیاتفصل هفتم : مقدمه ای بر اقتصاد کلانفصل هشتم : اندازه گیری و درآمد و ستاده ملیفصدانلود رایگان خلاصه کلیات علم اقتصاد
بر اساس کتاب جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی، یگانه موسوی جهرمی 
منبع رشته های مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی پیام نور 
شامل251 اسلاید با فرمت های pdf و پاورپوینت

 • فصل اول : تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی
 • فصل دوم : روش و ابزار تحلیل اقتصادی
 • فصل سوم : تقاضا و عرضه
 • فصل چهارم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل پنجم : تئوری هزینه تولید
 • فصل ششم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل هفتم : مقدمه ای بر اقتصاد کلان
 • فصل هشتم : اندازه گیری و درآمد و ستاده ملی
 • فصل نهم : مشکلات کلان اقتصادی
 • فصل دهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل یازدهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل دوازدهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل سیزدهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل چهاردهم : مقدمه ای بر پول و بانک
 • فصل پانزدهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل شانزدهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل هفدهم : حذف طبق لیست حذفیات
 • فصل هجدهم : توسعه اقتصادی


دانلود نسخه پاورپوینت - قابل ویرایش - 4.15 مگابایت

دانلود نسخه pdf - غیر قابل ویرایش - 960 کیلوبایت
]]>
دانلود رایگان جزوه خلاصه درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - براساس کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی - داوود مدنی - pdf 2017-12-10T13:04:00+01:00 2017-12-10T13:04:00+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/941 محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه خلاصه درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه براساس کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتیتالیف داوود مدنیمنبع رشته های علوم اقتصادی و مدیریتشامل 70 صفحه با فرمت pdfفصل اول : مفهوم، تحول و تعریف بودجهفصل دوم : نقش ها و هدف های بودجهفصل سوم : اصول بودجهفصل چهارم : طبقه بندی های بودجهفصل پنجم : مراحل بودجهفصل ششم : روش های تنظیم بودجه


دانلود رایگان جزوه خلاصه درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 
براساس کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی
تالیف داوود مدنی
منبع رشته های علوم اقتصادی و مدیریت
شامل 70 صفحه با فرمت pdf

 • فصل اول : مفهوم، تحول و تعریف بودجه
 • فصل دوم : نقش ها و هدف های بودجه
 • فصل سوم : اصول بودجه
 • فصل چهارم : طبقه بندی های بودجه
 • فصل پنجم : مراحل بودجه
 • فصل ششم : روش های تنظیم بودجه

]]>
دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیع - براساس کتاب علی اصغر انوار رستمی - مدیریت پیام نور - pdf 2017-12-10T05:50:53+01:00 2017-12-10T05:50:53+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/940 محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیعبراساس کتاب علی اصغر انوار رستمی تهیه اسلاید توسط دکتر میرزا حسن حسینیمنبع رشته مدیریت پیام نورشامل 318 اسلاید با فرمت pdfفصل اول : نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایرانفصل دوم : نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدیفصل سوم : کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استانداردها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادفصل چهارم : شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه ک


دانلود رایگان جزوه و خلاصه کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیع
براساس کتاب علی اصغر انوار رستمی 
تهیه اسلاید توسط دکتر میرزا حسن حسینی
منبع رشته مدیریت پیام نور
شامل 318 اسلاید با فرمت pdf

 • فصل اول : نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران
 • فصل دوم : نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی
 • فصل سوم : کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استانداردها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قرارداد
 • فصل چهارم : شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید
 • فصل پنجم : چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید
 • فصل ششم : مراحل و عملیات، مدارک و اسناد و سازمانها و مقررات درگیر در امر مدیریت خرید
 • فصل هفتم : مدیریت انبارداری
 • فصل هشتم : نظام های توزیع


]]>
دانلود رایگان جزوه خلاصه درس آمار و کاربرد آن در مدیریت - تحلیل آماری - رشته مدیریت - pdf 2017-12-10T05:05:16+01:00 2017-12-10T05:05:16+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/939 محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه خلاصه درس آمار و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب عادل آذر، منصور مومنیبعلاوه فایل قالب تحلیل آماری با فرمت wordمنبع رشته مدیریت شامل دو فایل خلاصه42 صفحه با فرمت word 154 صفحه با فرمت pdf فصل اول : کلیاتفصل دوم : مطالعه توصیفی داداه های طبقه بندی نشدهفصل سوم : طبقه بندی  وتوصیف هندسی مشاهدات جامعه اماریفصل چهارم : توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شدهفصل  پنجم : مبادی احتمالفصل ششم : احتمال توابع  گسستهفصل هفتم :&


دانلود رایگان جزوه خلاصه درس آمار و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب عادل آذر، منصور مومنی
بعلاوه فایل قالب تحلیل آماری با فرمت word
منبع رشته مدیریت 
شامل دو فایل خلاصه
42 صفحه با فرمت word 
154 صفحه با فرمت pdf 

 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : مطالعه توصیفی داداه های طبقه بندی نشده
 • فصل سوم : طبقه بندی  وتوصیف هندسی مشاهدات جامعه اماری
 • فصل چهارم : توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
 • فصل  پنجم : مبادی احتمال
 • فصل ششم : احتمال توابع  گسسته
 • فصل هفتم : توابع احتمال پیوسته
 • فصل هشتم : توزیع نرمال
 • فصل نهم : نمونه گیری وتوزیع های نمونه گیری

]]>
دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک - غلامحسین جوانمرد - روانشناسی پیام نور - pdf 2017-12-09T04:51:52+01:00 2017-12-09T04:51:52+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/938 محمد صادق صالح دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک نوشته غلامحسین جوانمرد منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 217 صفحه با فرمت pdfفصل اول : تعریف و روشهای روانشناسی فیزیولوژیکفصل دوم : سلولهای دستگاه عصبی مرکزیفصل سوم : بیناییفصل چهارم : شنوایی و تعادلفصل پنجم : حس شیمیاییفصل ششم : خواب و بیداریفصل هفتم : گرسنگی و تشنگیفصل هشتم : رفتار جنسیفصل نهم : یادگیری و حافظهفصل دهم : هیجانفصل یازدهم : داروها و اعتیادفصل دوازدهم : اساس زیستی بیماریهای روانی بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرا


دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک 
نوشته غلامحسین جوانمرد 
منبع رشته روانشناسی پیام نور 
شامل 217 صفحه با فرمت pdf

 • فصل اول : تعریف و روشهای روانشناسی فیزیولوژیک
 • فصل دوم : سلولهای دستگاه عصبی مرکزی
 • فصل سوم : بینایی
 • فصل چهارم : شنوایی و تعادل
 • فصل پنجم : حس شیمیایی
 • فصل ششم : خواب و بیداری
 • فصل هفتم : گرسنگی و تشنگی
 • فصل هشتم : رفتار جنسی
 • فصل نهم : یادگیری و حافظه
 • فصل دهم : هیجان
 • فصل یازدهم : داروها و اعتیاد
 • فصل دوازدهم : اساس زیستی بیماریهای روانی

 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 4,100 تومان
 
]]>
دانلود کتاب اصول علم سیاست - ابوالقاسم طاهری - علوم اجتماعی پیام نور - pdf 2017-12-08T09:53:18+01:00 2017-12-08T09:53:18+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/937 محمد صادق صالح دانلود کتاب اصول علم سیاستتالیف ابوالقاسم طاهری منبع رشته علوم اجتماعی پیام نورشامل 200 صفحه با فرمت pdfفضل اول : مقهوم علم سیاست، رابطه علم سیاست با سایر علوم، تعریف علم سیاست از دیدگاه محققان ایرانی و متفکران اسلامی و خارجیفصل دوم : عرصه و قلمرو علم سیاست، نقش نخبگان و شخصیت های سیاسی در سیاستفصل سوم : پیدایش دولت و دیدگاه ها و نظرات راجع به پیدایش دولتفصل چهارم : ارکان دولت، قلمرو، جمغیت، حکومت، حاکمیتفصل پنجم : احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ، قدرت، مشروعیت بعد از خرید لین


دانلود کتاب اصول علم سیاست
تالیف ابوالقاسم طاهری 
منبع رشته علوم اجتماعی پیام نور
شامل 200 صفحه با فرمت pdf

 • فضل اول : مقهوم علم سیاست، رابطه علم سیاست با سایر علوم، تعریف علم سیاست از دیدگاه محققان ایرانی و متفکران اسلامی و خارجی
 • فصل دوم : عرصه و قلمرو علم سیاست، نقش نخبگان و شخصیت های سیاسی در سیاست
 • فصل سوم : پیدایش دولت و دیدگاه ها و نظرات راجع به پیدایش دولت
 • فصل چهارم : ارکان دولت، قلمرو، جمغیت، حکومت، حاکمیت
 • فصل پنجم : احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ، قدرت، مشروعیت


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 4,300 تومان
 
]]>
دانلود رایگان جزوه کتاب بودجه ریزی در ایران - بر اساس کتاب دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس - مدیریت پیام نور - pdf 2017-12-07T05:33:33+01:00 2017-12-07T05:33:33+01:00 tag:http://e-books.mihanblog.com/post/936 محمد صادق صالح دانلود رایگان جزوه کتاب بودجه ریزی در ایرانبر اساس کتاب دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منبع رشته مدیریت پیام نور شامل 46 صفحه با فرمت pdf فصل اول : بودجه و بودجه ریزیفصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزیفصل سوم : بودجه اقتصادیفصل چهارم : منابع و مصارف در بودجهفصل پنجم : بودجه و سازمان اداریفصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزیفصل هفتم : برشهای اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجهفصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتیفصل نهم : سنجه هایی برای داوری 


دانلود رایگان جزوه کتاب بودجه ریزی در ایران
بر اساس کتاب دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 
منبع رشته مدیریت پیام نور 
شامل 46 صفحه با فرمت pdf

 • فصل اول : بودجه و بودجه ریزی
 • فصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی
 • فصل سوم : بودجه اقتصادی
 • فصل چهارم : منابع و مصارف در بودجه
 • فصل پنجم : بودجه و سازمان اداری
 • فصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزی
 • فصل هفتم : برشهای اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه
 • فصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتی
 • فصل نهم : سنجه هایی برای داوری
 
]]>