دانلود رایگان کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری 
(با توجه به اسناد بین المللی و ایران)
نوشته زینب شهری
رشته حقوق بین الملل  
152 صفحه با فرمت pdf

بخش اول: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری
فصل اول: تعاریف، مفاهیم
 • گفتار اول: دادرسی
 • گفتاردوم: دادرسی عادلانه
بند اول: مفهوم دادرسی عادلانه
بند دوم: حق دادرسی عادلانه
 • گفتار سوم: شرایط اضطراری
 • گفتار چهارم: توجیه اعمال وضعیت اضطراری
 • گفتارپنجم: استانداردها و شرایط مشروعیت اعمال وضعیت اضطراری
 • گفتار ششم: حقوق دفاعی متهم
 • گفتار هفتم: مفهوم و معنای حق غیر قابل تعلیق
 • گفتارهشتم: مفهوم و معنای حق قابل تعلیق
 • گفتار نهم: مقتضیات (شرایط) تعلیق
بند اول: وجود ضرورت و تناسب
بند دوم: عدم منافات با سایر تعهدات بین المللی
بند سوم: عدم اعمال تبعیض

فصل دوم: مبانی نظری 
 • گفتار اول: تاریخچه حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی و حقوق
کیفری ایران
بند اول: حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی 
بند دوم: حق داشتن وکیل در حقوق کیفری ایران
 • گفتار دوم: وضعیت اضطراری در قواعد بین المللی حقوق بشر
بند اول: جنگ
بند دوم: دفاع مشروع
 • گفتارچهارم: وضعیت های اضطراری داخلی
بند اول: مخاصمات مسلحانه داخلی
بند دوم: شورش و ناآرامی
بند سوم: وضعیت تهدید علیه امنیت ملی یک کشور
بند چهارم: مبارزه مسلحانه با تروریسم
 • گفتار پنجم: اصول حاکم بر حق استفاده از وکیل
بند اول: انتخابی بودن وکیل
بند دوم: رایگان بودن وکالت در صورت ناتوانی متهم بر پرداخت هزینه
وکیل مدافع
بند سوم: ماهر و باتجربه بودن وکیل 
بند چهارم: فوری بودن برخورداری از وکیل
بند پنجم: ملزم بودن دولت ها بر فراهم آوری مصونیت وکلا در برابر
هر نوع ترس و تهدید
بند ششم: مصونیت وکلا از تعقیب های مدنی و جزایی در قبال اعمال
حرفه ای خویش
بند هفتم: برچسب نخوردن وکیل
بند هشتم: محرمانه بودن مکالمات وکلا با موکلان خویش
بند نهم: نحوه مداخله وکیل در پرونده های کیفری
بند دهم: امانت دار بودن وکیل


بخش دوم: حقوق قابل عدول و غیرقابل عدول
متهم و حق برخورداری از وکیل در شرایط
اضطراری
فصل اول: حقوق غیرقابل عدول متهم در دادرسی کیفری
 • گفتار اول: حق مورد شکنجه واقع نشدن 
 • گفتار دوم: حق برخورداری از رفتار انسانی
 • گفتار سوم: حق بر عدم تبعیض
 • گفتارچهارم: عطف بماسبق نشدن
 • گفتارپنجم: اصل عدم محاکمه مجدد
 • گفتار ششم: حق سکوت
 • گفتار هفتم: حق تفهیم اتهام
 • گفتار هشتم: حق دسترسی به دادگاه صالح
 • گفتار نهم: حق استفاده از مترجم
فصل دوم: حقوق قابل عدول متهم در دادرسی کیفری
 • گفتار اول: حق استیناف
 • گفتار دوم: حق اطلاع آشنایان
 • گفتار سوم: حق رسیدگی علنی
 • گفتار چهارم: حق بازداشت نشدن
 • گفتار پنجم: حق جبران خسارت
 • گفتار ششم: حق داشتن وکیل

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 اسفند 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات()